top of page

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Parkour SCHOOL, z.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

zapsaného spolku Parkour SCHOOL, z.s., IČ: 11994053 sídlem Strahovice 159, PSČ: 747 24

(dále jen „spolek“)

 

vydané v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OBSAH

1. Úvodní ujednání

2. Podmínky kroužků parkouru a tance na základních školách

2.1 Podmínky přihlášení a platební podmínky

2.2 Storno podmínky, odhlášení (výpověd z kurzu), odstoupení od smlouvy

2.3 Omluvy a náhrady

2.4 Organizace služeb

2.5 Bezpečnostní a hygienická pravidla

3. Podmínky soukromých lekcí parkouru

3.1 Podmínky přihlášení a platební podmínky

3.2 Storno podmínky, odhlášení (výpověd z kurzu), odstoupení od smlouvy

3.3 Omluvy a náhrady

3.4 Organizace služeb

3.5 Bezpečnostní a hygienická pravidla

4. Podmínky příměstských táborů

4.1 Podmínky přihlášení a platební podmínky

4.2 Storno podmínky, odhlášení (výpověd z kurzu), odstoupení od smlouvy

4.3 Omluvy a náhrady

4.4 Organizace služeb

4.5 Bezpečnostní a hygienická pravidla

Táborový řád

5. Ochrana osobních údajů

6. Pojištění

7. Závěrečné ustanovení

 

 

 1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

 

1.1 Parkour SCHOOL, z.s. je dobrovolný, nepolitický a nezávislý spolek dětí, mladistvých a dospělých osob sympatizujících s účelem spolku, poskytující zejména produkty a služby v oblasti sportu a zdravého životního stylu a pořádající a organizující sportovní, společenské, zotavovací, vzdělávací a kulturní činnosti, kurzy, příměstské tábory, nepravidelné i pravidelné lekce, výukové kurzy, workshopy a další obdobné služby.

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují náležitosti pro přihlášení člena do kurzu parkouru a freeruningu a souvisejících služeb (dále jen „kurz“).

1.3 Pro účely těchto obchodních podmínek rozumíme kurzem tréninkové jednotky parkouru a freeruningu po dobu pololetí školního roku. Kurz se skládá z jednotlivých lekcí.

2. PODMÍNKY KROUŽKŮ PARKOURU A TANCE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

2.1 PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1.1 Podmínkou k přijetí do kurzu je odeslání elektronické přihlášky, kterou klient nalezne na webových stránkách spolku Parkour SCHOOL, z.s.. Odesláním přihlášky klient souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

2.1.2 Všeobecné obchodní podmínky jsou pro klienta závazné odesláním přihlášky.

2.1.3 Klient má povinnost uhradit (úhrada = připsání na bankovní účet) kurzovné před účastí na druhé lekci. V případě včasného neuhrazení kurzovného může spolek od přihlášky odstoupit, čímž není dotčena náhrada škody. Klient je rovněž povinen před účastí na druhé lekci odevzdat také fyzicky vyplněnou a podepsanou přihlášku s GDPR (při nedodržení těchto pokynů hrozí odepsání dítěte z kurzu).

2.1.4 Číslo bankovního účtu, na nějž má být kurzovné hrazeno: 2302074418/2010. Variabilní symbol je ID, které po přihlášení přijde na e-mail uvedený v přihlášce.

2.1.5 Cena kurzu: 1490,- Kč (vč. DPH) / 15 lekcí za pololetí. Počet lekcí záleží na domluvě s konkrétními školskými zařízeními a může se lišit.

2.1.6 Cena kurzu zahrnuje: zaplacení trenéra, pronájem tělocvičny, vybavení spolku a další.

2.1.7 Cena kurzu nezahrnuje úrazové pojištění účastníků. Doporučujeme pro tento účel sjednat pojištění vlastní.

2.1.8 Pokud se zájemce přihlásí během probíhajícího kurzu, platí poměrnou částku za lekce zbývající do konce kurzu. Cena kurzu je automaticky generována. Zájemci se mohou přihlásit na kurz i v průběhu jeho konání, tedy během školního roku, pokud však není kapacita kroužku již zaplněna.

2.1.9 V případě vládních opatření, karantény či opatření vyhlášeného hygienickou stanicí pro danou školu platí následující finanční kompenzace:
a. Finanční kompenzace – 75% poměrné částky za dané období.

2.1.10 V případě, že je do karantény umístěn pouze jednotlivý účastník a nikoli celá škola, jde o překážky na jeho straně (bere se jako běžné onemocnění) a finanční kompenzace mu nenáleží.

2.1.11 Pokud v rámci konání kurzu není účastník schopen ze zdravotních důvodů v kurzu pokračovat, je možné po 2 a více po sobě jdoucích zameškaných lekcích na základě potvrzení lékaře převést poměrnou částku do dalšího pololetí. Převést lze jen řádně omluvené lekce a po předchozí domluvě se spolkem. Převést lekce lze pouze v případě, že si klient zaplatí kurz na další pololetí (doplatí si zbytek lekcí). Jednou převedené lekce nelze dále převádět do dalšího školního roku.

2.1.12 Úhrada platby za kurzovné, probíhá dvakrát za rok (1 platba za 1 pololetí). Vždy v průběhu měsíce ledna v daném roce obdrží zákonný zástupce účastníka e-mail s platebními pokyny na druhé pololetí. 

2.1.13 Dítě je po podání přihlášky přihlášeno automaticky i na 2. pololetí, odhlášení dítěte po 1. pololetí probíhá na výzvu, která proběhne prostřednictvím e-mailu ze strany spolku.

2.1.14 Spolek si vyhrazuje právo kurz neotevřít, pokud se nepřihlásí minimální počet zájemců, který se rovná počtu 10.

2.1.15 Podmínkou přijetí dítěte do kurzu je potvrzení zákonného zástupce, že dítě je zdravotně způsobilé a jeho psychický i fyzický zdravotní stav mu nijak nebrání pohybovat se v dětském kolektivu. Odesláním elektronické přihlášky a taktéž zaplacením kurzovného stvrzujete, že dítě, které bude navštěvovat kurz našeho spolku, je po fyzické a psychické stránce zdrávo a doposud u něj proběhla všechna předepsaná očkování. V případě jakéhokoliv zdravotního omezení je zákonný zástupce povinen uvést stav dítěte v elektronické přihlášce a následně osobně nebo telefonicky informovat instruktora.

2.1.16 Zákonný zástupce dítěte se zavazuje o poskytnutí informací v případě, že se zdravotní komplikace dítěte vyskytnou v průběhu školního roku. Spolek učiní vše pro to, aby se dítě se zdravotním omezením mohlo kurzu účastnit, avšak pokud zdravotní stav zabrání účasti, má spolek možnost účast dítěte v kurzu odmítnout.

 

2.2 STORNO PODMÍNKY, ODHLÁŠENÍ (VÝPOVĚĎ Z KURZU), ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.2.1 Pokud se účastník rozhodne dále kurz nenavštěvovat po 2. lekci, nemá nárok na vrácení uhrazené částky. Vrácení peněz je možné pouze tehdy, pokud za sebe účastník najde náhradu.

2.2.2 Pokud bylo dítě klienta přítomno na 1. i 2. lekci, ale doposud klient za kurz nezaplatil, je klient povinen zaplatit storno poplatek ve výši 500,- Kč na bankovní účet spolku.

2.2.3 Pokud dítě již bylo na 2. lekci, a kurz již nadále nemůže navštěvovat z důvodu zranění či nemoci, ke kterému došlo mimo kroužek, má nárok na vrácení uhrazené částky pouze v případě doložení lékařské zprávy o úraze či nemoci dítěte.

2.2.4 Žádost o odhlášení (výpověď) z kurzu posílá klient e-mailem na adresu info@parkourschool.cz či info@danceschool.cz v závislosti na zaměření daného kroužku. Odhlášení je platné pouze tehdy, potvrdí-li jej provozovatel písemně. Odhlášení jinou formou (telefonicky nebo prostřednictvím lektora) není možné.

2.2.5 Spolek může od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit, jestliže je klient v prodlení s úhradou ceny za služby. Rovněž může spolek od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit v případě porušení odstavců 2.5.6 a 2.5.7 z čl. 2.5 těchto všeobecných obchodních podmínek. Spolku v případě odstoupení od smlouvy nezaniká případné právo na náhradu škody.

2.2.6 Spolek může od smlouvy odstoupit a odhlásit klienta z kurzu v případě opakované nekázně dítěte v kurzu (např. vulgární vyjadřování dítěte, fyzické násilí vůči ostatním cvičencům, posmívání se ostatním cvičencům, nerespektování pravidel a pokynů lektora, a další jednání narušující průběh a organizaci lekcí).

2.2.7 Klient je oprávněn odstoupit od přihlášky do kurzu bez uvedení důvodu, pokud písemné odstoupení od přihlášky doručí spolku nejpozději do 14 dnů od podpisu Smlouvy.

2.3 OMLUVY A NÁHRADY

 

2.3.1 Správce nenese odpovědnost za zameškané lekce účastníka kurzu.

2.3.2 Zpětné omlouvání lekcí není možné z žádných důvodů, neomluvené lekce propadají a nevzniká za ně nárok na náhradu.

2.3.3 Za zameškané lekce nevzniká finanční kompenzace.

 

2.4 ORGANIZACE SLUŽEB

2.4.1 Kurz a jednotlivé lekce probíhají bez přítomnosti zákonných zástupců.

2.4.2 Kurz má předem daný minimální počet lekcí na pololetí – 15 lekcí. Minimální počet účastníků, potřebný k otevření kurzu, je 8. Maximální počet dětí v kurzu je 18. Délka lekce je 60 minut.

2.4.3 Pokud odpadne lekce z důvodu školních prázdnin nebo státního svátku, spolek zajistí v rámci možností její náhradu v nejbližším termínu nebo upraví lekce tak, aby počet lekcí odpovídal standardu. Jestliže dojde ke zrušení lekce kvůli ředitelskému volnu či školní akci, nemusí spolek lekce nahrazovat.

2.4.4 Spolek si vyhrazuje nárok na mimořádné zrušení lekce z důvodu nečekaných událostí (nemoc lektorů, překážky na straně pronajímatele prostor, vyšší moc atd.). Taková lekce bude nahrazena nebo kompenzována. Informace o změnách obdrží zákonný zástupce prostřednictvím školy, SMS zprávy nebo e-mailu.

2.4.5 Na místo srazu ve škole nebo v jiných prostorách, ve které probíhá lekce, je nutné dostavit se s dostatečným předstihem – dle instrukcí v e-mailu ke konkrétnímu kurzu.

2.4.6 Lektor vyzvedává děti v šatně, pokud základní škola nerozhodne organizačně jinak či si zákonný zástupce nedohodne se spolkem jinak.

2.4.7 Pokud dítě nemá souhlas se samostatným odchodem, je nutné jej ihned po skončení lekce vyzvednout na místě k tomu určeném.

2.4.8 V případě, že si dítě nikdo nevyzvedne a nebude ani k zastižení na kontaktním telefonu, lektor po 30 minutách od ukončení lekce kontaktuje Policii ČR.

2.4.9 Pokud dítě odchází domů samo, je třeba písemný souhlas zákonného zástupce, který si lektor zakládá na celý školní rok.

2.4.10 S sebou na lekci si každý přinese nápoj (doporučujeme označit láhev jménem), cvičební úbor a vhodnou obuv. Spolek nedoporučuje s sebou nosit jakékoliv cennosti a neodpovídá za případnou ztrátu cenných věcí, které si s sebou účastníci přinesou. V prostorách, kde probíhají lekce, se nenachází vhodné odkládací místo na cennosti.

2.5.11 Veškeré změny a důležité informace (první a poslední lekce, zrušení lekcí apod.) ohledně organizace služeb klient nalezne vždy s předstihem (cca 7 dní před konkrétní změnou) na webových stránkách spolku v členské sekci (https://www.parkourschool.cz/informace-pro-%C4%8Dleny).

2.5 BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA

2.5.1 Lektor přebírá odpovědnost za dítě účastnící se kurzu pouze po dobu trvání lekce. Zákonný zástupce upřesní předem osoby, kterým může lektor dítě po lekci vydat.

2.5.2 Spolek vynaloží veškeré úsilí a přijme maximální bezpečností opatření pro bezpečnost dětí na kurzu.

2.5.3 Spolek upozorňuje, že i přes vynaložení veškerého úsilí a přijetí bezpečnostních opatření nemůže při sportovních aktivitách zcela vyloučit riziko potencionálního úrazu dítěte.

2.5.4 Lekce se mohou účastnit pouze zdravé děti. Pokud by dítě vykazovalo před lekcí zjevné známky onemocnění, je lektor oprávněn zrušit dítěti lekci. Pokud dojde k této situaci u dítěte, které na kroužek dochází samostatně, lektor informuje zákonného zástupce telefonicky.

2.5.5 Do prostor, ve kterých probíhají lekce, je zakázáno vnášet předměty ze skla, ostré předměty a potraviny.

2.5.6 Do prostor, ve kterých probíhají lekce, je přísně zakázáno vnášet alkoholické nápoje, drogy a jiné toxické a omamné látky. V případě zjištění o vnesení alkoholických nápojů, drog nebo jiných toxických a omamných látek spolek obeznámí příslušné správní orgány a je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od smlouvy s účastníkem, jenž tyto látky do prostor zanesl, přičemž takovému účastníku nenáleží nárok na vrácení doposud zaplaceného kurzovného. Tím není dotčena případná náhrada škody spolku za dané jednání.

2.5.7 V případě, že bude některý z účastníků na lekcích shledán pod vlivem alkoholických nápojů, drog či jiných toxických a omamných látek, postupuje spolek analogicky s odst. 6.4 těchto všeobecných obchodních podmínek.

3. PODMÍNKY SOUKROMÝCH LEKCÍ PARKOURU

3.1 PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.1 Podmínkou k účasti dítěte na soukromé lekci je odeslání elektronické přihlášky, kterou klient nalezne na webových stránkách spolku Parkour SCHOOL, z.s.. Odesláním přihlášky klient souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

3.1.2 Obchodní podmínky jsou pro klienta závazné odesláním přihlášky.

3.1.3 Uhradit soukromou lekci lze v hotovosti na místě. Částku stačí uhradit ihned po skončení lekce.

3.1.4 Ceník za soukromou lekci klient naleznete na webových stránkách Parkour SCHOOl, z.s., www.parkourschool.cz

3.1.5 Cena za soukromou lekci zahrnuje: pronájem prostorů (tělocvična, šatny, wc), trenér, vybavení spolku a další služby.

3.1.6 Cena za soukromou lekci nezahrnuje úrazové pojištění účastníků. Doporučujeme pro tento účel sjednat pojištění vlastní.

3.1.7 V případě vládních opatření, karantény či opatření vyhlášeného hygienickou stanicí v průběhu konání soukromé lekce pro danou školu platí následující finanční kompenzace:

3.1.8 Finanční kompenzace – vrácená částka bude vrácena v plné výši, pokud z výše zmíněných důvodu k soukromé lekci nedojde.

3.1.9 Podmínkou přijetí dítěte na soukromou lekci je potvrzení zákonného zástupce, že dítě je zdravotně způsobilé a jeho psychický i fyzický zdravotní stav mu nijak nebrání pohybovat se v dětském kolektivu. Odesláním elektronické přihlášky a taktéž zaplacením kurzovného stvrzujete, že dítě, které bude navštěvovat kurz našeho spolku, je po fyzické a psychické stránce zdrávo a doposud u něj proběhla všechna předepsaná očkování. V případě jakéhokoliv zdravotního omezení je zákonný zástupce povinen uvést stav dítěte v elektronické přihlášce a následně osobně nebo telefonicky informovat instruktora.

3.1.10 Zákonný zástupce dítěte se zavazuje o poskytnutí informací v případě, že se zdravotní komplikace dítěte vyskytnou v průběhu pořádání soukromé lekce. Spolek učiní veškeré úsilí, aby se dítě se zdravotním omezením mohlo soukromé lekce účastnit, avšak pokud zdravotní stav zabrání účasti, má spolek možnost účast dítěte na soukromé lekci odmítnout.

 

3.2 STORNO PODMÍNKY, ODHLÁŠENÍ (VÝPOVĚĎ Z LEKCE), ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

3.2.1 Pokud se klient rozhodne soukromé lekce nezúčastnit a nesdělí tuto informaci spolku alespoň 24 hodin před začátkem soukromé lekce, je klient povinen uhradit částku za nájem tělocvičny. Pokud za sebe účastník najde náhradu či soukromou lekci zruší dříve než 24 hodin před začátkem soukromé lekce, je tímto zbaven povinnosti platby.

3.2.2 Žádost o odhlášení (výpověď) z plánované soukromé lekce posílá klient e-mailem na adresu info@parkourschool.cz.

3.2.3 Spolek může od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit, jestliže je klient v prodlení s úhradou ceny za služby. Rovněž může spolek od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit v případě porušení odstavců 3.5.6 a 3.5.7 z čl. 3.5 těchto všeobecných obchodních podmínek. Spolku v případě odstoupení od smlouvy nezaniká případné právo na náhradu škody.

3.3 OMLUVY A NÁHRADY

3.3.1 Zpětné omlouvání zameškaných soukromých lekcí klientem není možné z žádných důvodů, neomluvené absence propadají a nevzniká za ně nárok na náhradu.

3.3.2 Za zameškanou soukromou lekci nevzniká finanční kompenzace.

3.4 ORGANIZACE SLUŽEB

3.4.1 Soukromá lekce probíhá bez přítomnosti zákonných zástupců.

3.4.2 Minimální počet účastníků, potřebný k organizaci soukromé lekce, je 1. Maximální počet dětí v kurzu je 6. Délka soukromé lekce je 1 až 2 hodiny a probíhá v termínu předem určeném v registračním formuláři, termín však může být upřesněn po telefonické domluvě.

3.4.3 Spolek si vyhrazuje nárok na mimořádné zrušení soukromé lekce z důvodu nečekaných událostí (nemoc lektorů, překážky na straně pronajímatele prostor, vyšší moc atd.). Taková situace bude nahrazena nebo kompenzována (poukazem k náhradnímu termínu soukromé lekce. Nesouhlasí si klient s vystavením poukazu, může zažádat o poměrnou finanční kompenzaci). Informace, o změnách obdrží zákonný zástupce prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailu.

3.4.4 Na místo srazu v prostorách, ve kterých probíhá soukromá lekce, je nutné dostavit se s dostatečným předstihem – dle instrukcí v e-mailu.

3.4.5 Pokud dítě nemá souhlas se samostatným odchodem, je nutné jej ihned po skončení soukromé lekce vyzvednout na místě k tomu určeném.

3.4.6 V případě, že si dítě nikdo nevyzvedne a nebude ani k zastižení na kontaktním telefonu, lektor po 30 minutách od ukončení soukromé lekce kontaktuje instruktor Policii ČR.

3.4.7 Pokud dítě odchází domů samo, je třeba písemný souhlas zákonného zástupce.

3.4.8 S sebou na soukromou lekci si každý přinese láhev na pití (doporučujeme označit láhev jménem), cvičební úbor a vhodnou obuv. Spolek nedoporučuje s sebou nosit jakékoliv cennosti a neodpovídá za případnou ztrátu cenných věcí, které si s sebou účastníci přinesou. V prostorách, kde probíhají lekce, se nenachází vhodné odkládací místo na cennosti.

3.5 BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA

3.5.1 Spolek přebírá odpovědnost za dítě účastnící se soukromé lekce pouze po dobu trvání lekce. Zákonný zástupce upřesní předem osoby, kterým může lektor dítě po lekci vydat.

3.5.2 Spolek vynaloží veškeré úsilí a příjme maximální bezpečnostní opatření pro bezpečnost dětí na soukromé lekci.

3.5.3 Spolek upozorňuje, že i přes vynaložení veškerého úsilí a přijetí bezpečnostních opatření nemůže při sportovních aktivitách zcela vyloučit riziko potencionálního úrazu dítěte.

3.5.4 Soukromé lekce se mohou účastnit pouze zdravé děti. Pokud by dítě vykazovalo před zahájením soukromé lekce zjevné známky onemocnění, je spolek oprávněn zrušit dítěti účast na soukromé lekci. Pokud dojde k této situaci u dítěte, které na lekci dochází samostatně, spolek informuje zákonného zástupce telefonicky.

3.5.5 Do prostor, ve kterých probíhá soukromá lekce, je zakázáno vnášet předměty ze skla, ostré předměty a potraviny.

3.5.6 Do prostor, ve kterých probíhá soukromá lekce, je přísně zakázáno vnášet alkoholické nápoje, drogy a jiné toxické a omamné látky. V případě zjištění o vnesení alkoholických nápojů, drog nebo jiných toxických a omamných látek spolek obeznámí příslušné správní orgány a je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od smlouvy s účastníkem, jenž tyto látky do prostor zanesl, přičemž takovému účastníku nenáleží nárok na vrácení doposud zaplacené finanční částky za účast na soukromé lekci. Tím není dotčena případná náhrada škody spolku za dané jednání.

3.5.7 V případě, že bude některý z účastníků na soukromé lekci shledán pod vlivem alkoholických nápojů, drog či jiných toxických a omamných látek, postupuje spolek analogicky s odst. 3.5.4 těchto všeobecných obchodních podmínek.

4. PODMÍNKY PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

​​

4.1 PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.1 Podmínkou k přijetí dítěte na příměstský tábor je odeslání elektronické přihlášky, kterou klient nalezne na webových stránkách spolku Parkour SCHOOL, z.s.. Odesláním přihlášky klient souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

4.1.2 Obchodní podmínky jsou pro klienta závazné odesláním přihlášky.

4.1.3 Klient má povinnost uhradit (úhrada = připsání na bankovní účet) finanční částku za příměstský tábor do 14 dnů po zaslání faktury na e-mailovou adresu klienta. V případě včasného neuhrazení této částky může spolek od přihlášky odstoupit, čímž není dotčena náhrada škody.

4.1.4 Číslo bankovního účtu, na nějž má být kurzovné hrazeno: 2302074418/2010. Variabilní symbol je ID, které po přihlášení přijde na e-mail uvedený v přihlášce.

4.1.5 Cena za příměstský tábor: 3490,- Kč (vč. DPH).

4.1.6 Cena za příměstský tábor zahrnuje: zaplacení vedoucích a instruktorů táboru, pronájem prostorů (tělocvična, šatny, wc), strava, vybavení spolku a další služby.

4.1.7 Cena příměstského táboru nezahrnuje úrazové pojištění účastníků. Doporučujeme pro tento účel sjednat pojištění vlastní.

4.1.8 V případě vládních opatření, karantény či opatření vyhlášeného hygienickou stanicí v průběhu konání příměstského tábora pro danou školu platí následující finanční kompenzace:

4.1.9 Finanční kompenzace – vrácená částka bude vypočtena s ohledem na počet již uplynulých táborových dní a dní, které by zbývali k dokončení tábora. (např. 698,- Kč = 1 den, pokud by tedy zbývali 2 táborové dny => 2*698 = výsledná částka bude klientovi vrácena)

4.1.10 V případě, že je do karantény umístěn pouze jednotlivý účastník a nikoli celá škola, jde o překážky na jeho straně (bere se jako nemoc) a finanční kompenzace mu nenáleží.

4.1.11 Spolek si vyhrazuje právo příměstský tábor neuskutečnit, pokud se nepřihlásí dostatečný počet zájemců.

4.1.12 Podmínkou přijetí dítěte na příměstský tábor je potvrzení zákonného zástupce, že dítě je zdravotně způsobilé a jeho psychický i fyzický zdravotní stav mu nijak nebrání pohybovat se v dětském kolektivu. Odesláním elektronické přihlášky a taktéž zaplacením kurzovného stvrzujete, že dítě, které bude navštěvovat příměstský tábor našeho spolku, je po fyzické a psychické stránce zdrávo a doposud u něj proběhla všechna předepsaná očkování. V případě jakéhokoliv zdravotního omezení je zákonný zástupce povinen uvést stav dítěte v elektronické přihlášce a následně osobně nebo telefonicky informovat instruktora.

4.1.13 Zákonný zástupce dítěte se zavazuje o poskytnutí informací v případě, že se zdravotní komplikace dítěte vyskytnou v průběhu pořádání příměstského tábora. Spolek učiní veškeré úsilí, aby se dítě se zdravotním omezením mohlo příměstského tábora účastnit, avšak pokud zdravotní stav zabrání účasti, má spolek možnost účast dítěte na příměstském táboru odmítnout.

 

4.2 STORNO PODMÍNKY, ODHLÁŠENÍ (VÝPOVĚĎ Z KURZU), ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.2.1 Pokud se účastník rozhodne dále příměstský tábor nenavštěvovat po 1 dnu, nemá nárok na vrácení uhrazené částky. Vrácení peněz je možné pouze tehdy, pokud za sebe účastník najde náhradu.

4.2.2 V případě nezájmu o příměstský tábor, kdy je dítě již přihlášeno a doposud neproběhl jediný den, musí zákonný zástupce dítě odhlásit minimálně 30 dní před jejím započetím. Pokud klient odhlásí své dítě včas (tj. 30 dnů či více před začátkem příměstského tábora), spolek klientovi vrátí uhrazenou částku za příměstský tábor v plné výši. Pokud však klient odhlásí své dítě méně než 30 dnů před začátkem tábora, je povinen uhradit STORNO poplatek, který činí 50% z ceny z důvodu nezbytných výdajů spolku, které souvisí s přípravou tábora. Pokud však klient předloží lékařské potvrzení méně než 30 dnů před začátkem tábora, které dokládá neschopnost zúčastnit se táboru z důvodu úrazu apod., je klient povinen uhradit storno poplatek ve výši 650,- Kč, z důvodu nezbytných výdajů, které souvisí s přípravou tábora.

4.2.3 Žádost o odhlášení (výpověď) z příměstského tábora posílá klient e-mailem na adresu info@parkourschool.cz. Odhlášení je platné pouze tehdy, potvrdí-li jej provozovatel písemně. Odhlášení jinou formou (telefonicky nebo prostřednictvím lektora) není možné.

4.2.4 Spolek může od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit, jestliže je klient v prodlení s úhradou ceny za služby. Rovněž může spolek od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit v případě porušení odstavců 4.5.6 a 4.5.7 z čl. 4.5 těchto všeobecných obchodních podmínek. Spolku v případě odstoupení od smlouvy nezaniká případné právo na náhradu škody.

4.2.5 Klient je oprávněn odstoupit od přihlášky na příměstský tábor bez uvedení důvodu, pokud písemné odstoupení od přihlášky doručí spolku nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy.

4.3 OMLUVY A NÁHRADY

4.3.1 Správce nenese odpovědnost za zameškané táborové dny účastníka příměstského táboru.

4.3.2 Zpětné omlouvání zameškaných dnů není možné z žádných důvodů, neomluvené absence propadají a nevzniká za ně nárok na náhradu.

4.3.3 Za zameškané táborové dny nevzniká finanční kompenzace.

 

4.4 ORGANIZACE SLUŽEB

4.4.1 Příměstský tábor a jednotlivé dny probíhají bez přítomnosti zákonných zástupců.

4.4.2 Minimální počet účastníků, potřebný k otevření příměstského tábora, je 20. Maximální počet dětí, které se účastní příměstského táboru je 50. Délka příměstského tábora je 5 po sobě navazujících dní. Příměstský tábor probíhá každá uvedený den od 8:00 do 16:00.

4.4.3 Spolek si vyhrazuje nárok na mimořádné zrušení táborového dne z důvodu nečekaných událostí (nemoc lektorů, překážky na straně pronajímatele prostor, vyšší moc atd.). Taková situace bude nahrazena nebo kompenzována (poukazem k náhradnímu termínu tábora nebo náhradní lekci. Nesouhlasí si klient s vystavením poukazu, může zažádat o poměrnou finanční kompenzaci). Informace, o změnách obdrží zákonný zástupce prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailu.

4.4.4 Na místo srazu v prostorách, ve kterých probíhá příměstský tábor, je nutné dostavit se s dostatečným předstihem – dle instrukcí v e-mailu.

4.4.5 Pokud dítě nemá souhlas se samostatným odchodem, je nutné jej ihned po skončení táborového dne vyzvednout na místě k tomu určeném.

4.4.6 V případě, že si dítě nikdo nevyzvedne a nebude ani k zastižení na kontaktním telefonu, lektor po 30 minutách od ukončení táborového dne kontaktuje Policii ČR.

4.4.7 Pokud dítě odchází domů samo, je třeba písemný souhlas zákonného zástupce, který si vedoucí táboru zakládá na celou dobu konání tábora.

4.4.8 S sebou na příměstský tábor si každý přinese láhev na pití (doporučujeme označit láhev jménem), cvičební úbor a vhodnou obuv. Spolek nedoporučuje s sebou nosit jakékoliv cennosti a neodpovídá za případnou ztrátu cenných věcí, které si s sebou účastníci přinesou. V prostorách, kde probíhá příměstský tábor, se nenachází vhodné odkládací místo na cennosti.

4.5 BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA

4.5.1 Spolek přebírá odpovědnost za dítě účastnící se příměstského tábora pouze po dobu trvání příměstského tábora. Zákonný zástupce upřesní předem osoby, kterým může lektor dítě po daném táborovém dni vydat.

4.5.2 Spolek vynaloží veškeré úsilí a příjme maximální bezpečností opatření pro bezpečnost dětí na příměstském táboru.

4.5.3 Spolek upozorňuje, že i přes vynaložení veškerého úsilí a přijetí bezpečnostních opatření nemůže při sportovních aktivitách zcela vyloučit riziko potencionálního úrazu dítěte.

4.5.4 Příměstského tábora se mohou účastnit pouze zdravé děti. Pokud by dítě vykazovalo před zahájením táborového dne zjevné známky onemocnění, je spolek oprávněn zrušit dítěti účast na daném táborovém dni. Pokud dojde k této situaci u dítěte, které na kroužek dochází samostatně, spolek informuje zákonného zástupce telefonicky.

4.5.5 Do prostor, ve kterých probíhá příměstský tábor, je zakázáno vnášet předměty ze skla, ostré předměty a potraviny.

4.5.6 Do prostor, ve kterých probíhá příměstský tábor, je přísně zakázáno vnášet alkoholické nápoje, drogy a jiné toxické a omamné látky. V případě zjištění o vnesení alkoholických nápojů, drog nebo jiných toxických a omamných látek spolek obeznámí příslušné správní orgány a je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od smlouvy s účastníkem, jenž tyto látky do prostor zanesl, přičemž takovému účastníku nenáleží nárok na vrácení doposud zaplacené finanční částky za účast na příměstském táboru. Tím není dotčena případná náhrada škody spolku za dané jednání.

4.5.7 V případě, že bude některý z účastníků na příměstském táboru shledán pod vlivem alkoholických nápojů, drog či jiných toxických a omamných látek, postupuje spolek analogicky s odst. 4.5.4 těchto všeobecných obchodních podmínek.

TÁBOROVÝ ŘÁD

 1. Respektujeme pokyny vedoucího a zúčastňujeme se celého programu (výjimka pouze při zranění). Bez svolení lektora se nevzdálím z určeného prostoru, a to ani do nejbližšího okolí. Vedoucí odpovídají za mou bezpečnost. Obrátím se na vedoucího s plnou důvěrou, pokud budu potřebovat rady nebo jakoukoliv pomoc.

 2. Zraním-li se, nebo cítím-li nevolnost oznámím to ihned svému vedoucímu.

 3. Na táboře mluvíme slušně a nepoužíváme vulgární výrazy a nadávky.

 4. Vyhneme se všem sporům, hádkám a naschválům ostatních účastníků. Při jakémkoli náznaku těchto skutečností neprodleně informuji přítomného vedoucího.

 5. Bezpečnost je na prvním místě, proto nepřeceňuji své schopnosti a vyhýbám se aktivitám, které jsou pro mě rizikové.

 6. Používání mobilního telefonu, tabletu či jiné elektroniky je povoleno jen v případě souhlasu vedoucího (např. natáčení svého vlastního skoku).

 7. Cennosti si lze nechat uschovat u hlavního vedoucího. V opačném případě za případnou ztrátu cenností účastníků neodpovídá pořadatel tábora. 

 8. Pokud k poškození jakéhokoliv předmětu či majetku, mám povinnost to bezodkladně nahlásit svému či jinému vedoucímu.

 9. Před vstupem do tělocvičny se vždy přezujeme do sálové obuvy.

 10. Jídlo a pití budeme konzumovat, pouze ve vyhrazených prostorech.

 11. Odpadky házíme jen do odpadkových košů a v šatně udržujeme pořádek.

 12. Při venkovních aktivitách nosíme obuv na ven, pokrývku hlavy a v blízkosti máme svou láhev s pitím.

 13. O odchodu na WC informuji svého oddílového nebo jiného vedoucího.

 14. Udržujeme v celém táborovém areálu pořádek, chováme se slušně a používané nářadí a náčiní po sobě vždy uklidíme.

 15. Jsem si vědom zákazu kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných látek a tento zákaz dodržuji.

 16. V prostorách, kde se příměstský tábor koná je přísně zakázáno používat zapálené svíčky, ani žádný jiný otevřený oheň.

 17. Při pobytu v přírodě, a proto nebudu porážet stromy, lámat větve a budu chránit ostatní přírodu.

 18. Trénuji pouze v době určené pro trénink a vždy pod dohledem vedoucího. Skákání bez přítomnosti vedoucího se bere jako hrubé porušení řádu příměstského tábora.

 19. S sebou si na příměstský tábor nenosím žádné ostré předměty (nůž, nůžky atd.)

 20. Z nedodržen í a svévolné porušování řádu příměstského tábora organizovaného spolkem Parkour SCHOOL, z.s. může být účastník potrestán napomenutím nebo podmíněným vyloučení, Účastník pro soustavné porušování tohoto řádu může být z příměstského tábory vyloučen a poslán domů bez finanční náhrady zbytku pobytu. V takovém případě je zákonný zástupce, po dohodě s hlavním vedoucím campu, povinen účastníka v dohodnutém termínu odvézt.

 

S řádem příměstského tábora organizovaného spolkem Parkour SCHOOL, z.s. vedoucí tábora seznámil účastníky při nástupu na tábor.

 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

5.1 Zákonný zástupce uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů svých a dítěte, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zpracování údajů jsou přístupny k seznámení na webových stránkách spolku www.parkourschool.cz/gdpr. Zákonný zástupce se zavazuje poskytnout pravdivé údaje o dítěti navštěvující jednotlivé kurzy a je povinen jakékoliv změny v této oblasti nahlásit.

5.2 Zákonný zástupce podáním přihlášky souhlasí se zveřejněním fotografií dítěte z lekcí na internetu a v propagačních materiálech spolku.

5.3 Nesouhlasí-li zákonný zástupce se zveřejněním fotografií dítěte dle odst. 5.2, podá svůj nesouhlas písemně prostřednictvím e-mailu na adresu info@parkourschool.cz.

6. POJIŠTĚNÍ

6.1  Spolek Parkour SCHOOL, z. s., má uzavřenu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti.

6.2  Spolek Parkour SCHOOL, z. s., úrazové pojištění uzavřeno nemá, nicméně je tímto rodičům důrazně doporučeno jej pro dítě sjednat.

 7. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

7.1 Všeobecné obchodní podmínky se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Všeobecné obchodní podmínky jsou volně dostupné na webových stránkách spolku www.parkourschool.cz případně budou klientovi poskytnuty na základě písemné žádosti.

7.3 Ustanovení všeobecných obchodních podmínek tvoří nedílnou součást přihlášky do kurzu.

7.4 Znění všeobecných obchodních podmínek může být změněno či doplněno. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti předchozích všeobecných obchodních podmínek. Klient bude vždy vyrozuměn o změně všeobecných obchodních podmínek.

7.5 Pakliže by se znění některého z ustanovení všeobecných obchodních podmínek ukázalo jako neplatné nebo zdánlivé, nemá toto ustanovení vliv na neplatnost nebo neúčinnost zbylých ustanovení.

bottom of page