top of page

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Parkour SCHOOL, z.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

zapsaného spolku Parkour SCHOOL, z.s., IČ: 11994053 sídlem Strahovice 159, PSČ: 747 24

(dále jen „spolek“)

 

vydané v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OBSAH

1. Úvodní ujednání

2. Podmínky přihlášení a platební podmínky

3. Storno podmínky, odhlášení (výpověd z kurzu), odstoupení od smlouvy

4. Omluvy a náhrady

5. Organizace služeb

6. Bezpečnostní a hygienická pravidla

7. Ochrana osobních údajů

8. Pojištění

9. Závěrečné ustanovení

 

 

  1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

 

1.1 Parkour SCHOOL, z.s. je dobrovolný, nepolitický a nezávislý spolek dětí, mladistvých a dospělých osob sympatizujících s účelem spolku, poskytující zejména produkty a služby v oblasti sportu a zdravého životního stylu a pořádající a organizující sportovní, společenské, zotavovací, vzdělávací a kulturní činnosti, kurzy, příměstské kempy, nepravidelné i pravidelné lekce, výukové kurzy, workshopy a další obdobné služby.

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují náležitosti pro přihlášení člena do kurzu parkouru a freeruningu a souvisejících služeb (dále jen „kurz“).

1.3 Pro účely těchto obchodních podmínek rozumíme kurzem tréninkové jednotky parkouru a freeruningu po dobu pololetí školního roku. Kurz se skládá z jednotlivých lekcí.

2. PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1 Podmínkou k přijetí do kurzu je odeslání přihlášky, kterou klient nalezne na webových stránkách spolku Parkour SCHOOL, z.s.. Odesláním přihlášky klient souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

2.2 Všeobecné obchodní podmínky jsou pro klienta závazné odesláním přihlášky.

2.3 Klient má povinnost uhradit (úhrada = připsání na bankovní účet) kurzovné před účastí na druhé lekci. V případě včasného neuhrazení kurzovného může spolek od přihlášky odstoupit, čímž není dotčena náhrada škody. Klient je rovněž povinen před účastí na druhé lekci odevzdat také fyzicky vyplněnou a podepsanou přihlášku s GDPR (při nedodržení těchto pokynů hrozí odepsání dítěte z kurzu).

2.4 Číslo bankovního účtu, na nějž má být kurzovné hrazeno: 2302074418/2010. Variabilní symbol je ID, které po přihlášení přijde na e-mail uvedený v přihlášce.

2.5 Cena kurzu: 1490,- Kč (vč. DPH) / 15 lekcí za pololetí. Počet lekcí záleží na domluvě s konkrétními školskými zařízeními a může se lišit.

2.6 Cena kurzu zahrnuje: zaplacení trenéra, pronájem tělocvičny, vybavení spolku a další.

2.7 Cena kurzu nezahrnuje úrazové pojištění účastníků. Doporučujeme pro tento účel sjednat pojištění vlastní.

2.8 Pokud se zájemce přihlásí během probíhajícího kurzu, platí poměrnou částku za lekce zbývající do konce kurzu. Cena kurzu je automaticky generována. Zájemci se mohou přihlásit na kurz i v průběhu jeho konání, tedy během školního roku, pokud však není kapacita kroužku již zaplněna.

2.9 V případě vládních opatření, karantény či opatření vyhlášeného hygienickou stanicí pro danou školu platí následující finanční kompenzace:
a. Finanční kompenzace – 75% poměrné částky za dané období.

2.10 V případě, že je do karantény umístěn pouze jednotlivý účastník a nikoli celá škola, jde o překážky na jeho straně (bere se jako běžné onemocnění) a finanční kompenzace mu nenáleží.

2.11 Pokud v rámci konání kurzu není účastník schopen ze zdravotních důvodů v kurzu pokračovat, je možné po 2 a více po sobě jdoucích zameškaných lekcích na základě potvrzení lékaře převést poměrnou částku do dalšího pololetí. Převést lze jen řádně omluvené lekce a po předchozí domluvě se spolkem. Převést lekce lze pouze v případě, že si klient zaplatí kurz na další pololetí (doplatí si zbytek lekcí). Jednou převedené lekce nelze dále převádět do dalšího školního roku.

2.12 Úhrada platby za kurzovné, probíhá dvakrát za rok (1 platba za 1 pololetí). Vždy v průběhu měsíce ledna v daném roce obdrží zákonný zástupce účastníka e-mail s platebními pokyny na druhé pololetí. 

2.13 Dítě je po podání přihlášky přihlášeno automaticky i na 2. pololetí, odhlášení dítěte po 1. pololetí probíhá na výzvu, která proběhne prostřednictvím e-mailu ze strany spolku.

2.14 Spolek si vyhrazuje právo kurz neotevřít, pokud se nepřihlásí dostatečný počet zájemců.

2.15 Podmínkou přijetí dítěte do kurzu je potvrzení zákonného zástupce, že dítě je zdravotně způsobilé a jeho psychický i fyzický zdravotní stav mu nijak nebrání pohybovat se v dětském kolektivu. Odesláním elektronické přihlášky a taktéž zaplacením kurzovného stvrzujete, že dítě, které bude navštěvovat kurz našeho spolku, je po fyzické a psychické stránce zdrávo a doposud u něj proběhla všechna předepsaná očkování. V případě jakéhokoliv zdravotního omezení je zákonný zástupce povinen uvést stav dítěte v elektronické přihlášce a následně osobně nebo telefonicky informovat instruktora.

2.16 Zákonný zástupce dítěte se zavazuje o poskytnutí informací v případě, že se zdravotní komplikace dítěte vyskytnou v průběhu školního roku. Spolek učiní veškeré úsilí, aby se dítě se zdravotním omezením mohlo kurzu účastnit, avšak pokud zdravotní stav zabrání účasti, má spolek možnost účast dítěte v kurzu odmítnout.

 

 

3. STORNO PODMÍNKY, ODHLÁŠENÍ (VÝPOVĚĎ Z KURZU), ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

3.1 Pokud se účastník rozhodne dále kurz nenavštěvovat po 2. lekci, nemá nárok na vrácení uhrazené částky. Vrácení peněz je možné pouze tehdy, pokud za sebe účastník najde náhradu.

3.2 V případě nezájmu o kurz, kdy je dítě již přihlášeno a doposud neproběhla jediná lekce, musí zákonný zástupce dítě odhlásit minimálně sedm dní před jejím započetím. Pokud zákonný zástupce tento termín nedodrží, je jeho povinností uhradit storno poplatek ve výši 500,- Kč. Po 2. proběhlé lekci již nemá klient nárok na vrácení kurzovného.

3.3 Žádost o odhlášení (výpověď) z kurzu posílá klient e-mailem na adresu info@parkourschool.cz. Odhlášení je platné pouze tehdy, potvrdí-li jej provozovatel písemně. Odhlášení jinou formou (telefonicky nebo prostřednictvím lektora) není možné.

3.4 Spolek může od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit, jestliže je klient v prodlení s úhradou ceny za služby. Rovněž může spolek od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit v případě porušení odstavců 6.6 a 6.7 z čl. 6 těchto všeobecných obchodních podmínek. Spolku v případě odstoupení od smlouvy nezaniká případné právo na náhradu škody.

3.5 Spolek může od smlouvy odstoupit a odhlásit klienta z kurzu v případě opakované nekázně dítěte v kurzu (např. vulgární vyjadřování dítěte, fyzické násilí vůči ostatním cvičencům, posmívání se ostatním cvičencům, nerespektování pravidel a pokynů lektora, a další jednání narušující průběh a organizaci lekcí).

3.6 Klient je oprávněn odstoupit od přihlášky do kurzu bez uvedení důvodu, pokud písemné odstoupení od přihlášky doručí spolku nejpozději do 14 dnů od podpisu Smlouvy.

4. OMLUVY A NÁHRADY

 

4.1 Správce nenese odpovědnost za zameškané lekce účastníka kurzu.

4.2 Zpětné omlouvání lekcí není možné z žádných důvodů, neomluvené lekce propadají a nevzniká za ně nárok na náhradu.

4.3 Za zameškané lekce nevzniká finanční kompenzace.

 

5. ORGANIZACE SLUŽEB

 

5.1 Kurz a jednotlivé lekce probíhají bez přítomnosti zákonných zástupců.

5.2 Kurz má předem daný minimální počet lekcí na pololetí – 15 lekcí. Minimální počet účastníků, potřebný k otevření kurzu, je 8. Maximální počet dětí v kurzu je 18. Délka lekce je 60 minut.

5.3 Pokud odpadne lekce z důvodu školních prázdnin nebo státního svátku, spolek zajistí v rámci možností její náhradu v nejbližším termínu nebo upraví lekce tak, aby počet lekcí odpovídal standardu. Jestliže dojde ke zrušení lekce kvůli ředitelskému volnu či školní akci, nemusí spolek lekce nahrazovat.

5.4 Spolek si vyhrazuje nárok na mimořádné zrušení lekce z důvodu nečekaných událostí (nemoc lektorů, překážky na straně pronajímatele prostor, vyšší moc atd.). Taková lekce bude nahrazena nebo kompenzována. Informace o změnách obdrží zákonný zástupce prostřednictvím školy, SMS zprávy nebo e-mailu.

5.5 Na místo srazu ve škole nebo v jiných prostorách, ve které probíhá lekce, je nutné dostavit se s dostatečným předstihem – dle instrukcí v e-mailu ke konkrétnímu kurzu.

5.6 Lektor vyzvedává děti v šatně, pokud základní škola nerozhodne organizačně jinak či si zákonný zástupce nedohodne se spolkem jinak.

5.7 Pokud dítě nemá souhlas se samostatným odchodem, je nutné jej ihned po skončení lekce vyzvednout na místě k tomu určeném.

5.8 V případě, že si dítě nikdo nevyzvedne a nebude ani k zastižení na kontaktním telefonu, lektor po 30 minutách od ukončení lekce kontaktuje Policii ČR.

5.9 Pokud dítě odchází domů samo, je třeba písemný souhlas zákonného zástupce, který si lektor zakládá na celý školní rok.

5.10 S sebou na lekci si každý přinese nápoj (doporučujeme označit láhev jménem), cvičební úbor a vhodnou obuv. Spolek nedoporučuje s sebou nosit jakékoliv cennosti a neodpovídá za případnou ztrátu cenných věcí, které si s sebou účastníci přinesou. V prostorách, kde probíhají lekce, se nenachází vhodné odkládací místo na cennosti.

6. BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA

6.1 Lektor přebírá odpovědnost za dítě účastnící se kurzu pouze po dobu trvání lekce. Zákonný zástupce upřesní předem osoby, kterým může lektor dítě po lekci vydat.

6.2 Spolek vynaloží veškeré úsilí a přijme maximální bezpečností opatření pro bezpečnost dětí na kurzu.

6.3 Spolek upozorňuje, že i přes vynaložení veškerého úsilí a přijetí bezpečnostních opatření nemůže při sportovních aktivitách zcela vyloučit riziko potencionálního úrazu dítěte.

6.4 Lekce se mohou účastnit pouze zdravé děti. Pokud by dítě vykazovalo před lekcí zjevné známky onemocnění, je lektor oprávněn zrušit dítěti lekci. Pokud dojde k této situaci u dítěte, které na kroužek dochází samostatně, lektor informuje zákonného zástupce telefonicky.

6.5 Do prostor, ve kterých probíhají lekce, je zakázáno vnášet předměty ze skla, ostré předměty a potraviny.

6.6 Do prostor, ve kterých probíhají lekce, je přísně zakázáno vnášet alkoholické nápoje, drogy a jiné toxické a omamné látky. V případě zjištění o vnesení alkoholických nápojů, drog nebo jiných toxických a omamných látek spolek obeznámí příslušné správní orgány a je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od smlouvy s účastníkem, jenž tyto látky do prostor zanesl, přičemž takovému účastníku nenáleží nárok na vrácení doposud zaplaceného kurzovného. Tím není dotčena případná náhrada škody spolku za dané jednání.

6.7 V případě, že bude některý z účastníků na lekcích shledán pod vlivem alkoholických nápojů, drog či jiných toxických a omamných látek, postupuje spolek analogicky s odst. 6.4 těchto všeobecných obchodních podmínek.

​​

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

7.1 Zákonný zástupce uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů svých a dítěte, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zpracování údajů jsou přístupny k seznámení na webových stránkách spolku www.parkourschool.cz/gdpr. Zákonný zástupce se zavazuje poskytnout pravdivé údaje o dítěti navštěvující jednotlivé kurzy a je povinen jakékoliv změny v této oblasti nahlásit.

7.2 Zákonný zástupce podáním přihlášky souhlasí se zveřejněním fotografií dítěte z lekcí na internetu a v propagačních materiálech spolku.

7.3 Nesouhlasí-li zákonný zástupce se zveřejněním fotografií dítěte dle odst. 7.2, podá svůj nesouhlas písemně prostřednictvím e-mailu na adresu info@parkourschool.cz.

 

8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

8.1 Všeobecné obchodní podmínky se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Všeobecné obchodní podmínky jsou volně dostupné na webových stránkách spolku www.parkourschool.cz případně budou klientovi poskytnuty na základě písemné žádosti.

8.3 Ustanovení všeobecných obchodních podmínek tvoří nedílnou součást přihlášky do kurzu.

8.4 Znění všeobecných obchodních podmínek může být změněno či doplněno. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti předchozích všeobecných obchodních podmínek. Klient bude vždy vyrozuměn o změně všeobecných obchodních podmínek.

8.5 Pakliže by se znění některého z ustanovení všeobecných obchodních podmínek ukázalo jako neplatné nebo zdánlivé, nemá toto ustanovení vliv na neplatnost nebo neúčinnost zbylých ustanovení.

bottom of page