top of page

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PŘÍMĚSTKÉ TÁBORY

Parkour SCHOOL, z.s.
Strahovice 159, 747 24
IČO: 11994053

1          PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.1          Podmínkou k přijetí dítěte na příměstský tábor je odeslání přihlášky, kterou klient nalezne na webových stránkách spolku Parkour SCHOOL, z.s.. Odesláním přihlášky klient souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

1.2         Obchodní podmínky jsou pro klienta závazné odesláním přihlášky.

1.3         Klient má povinnost uhradit (úhrada = připsání na bankovní účet) finanční částku za příměstský tábor nejpozději 7 dní před jeho začátkem. V případě včasného neuhrazení této částky může spolek od přihlášky odstoupit, čímž není dotčena náhrada škody.

1.4         Číslo bankovního účtu, na nějž má být kurzovné hrazeno: 2302074418/2010. Variabilní symbol je ID, které po přihlášení přijde na e-mail uvedený v přihlášce.

1.5         Cena za příměstský tábor: 3490,- Kč (vč. DPH).

1.6         Cena za příměstský tábor zahrnuje: zaplacení vedoucích a instruktorů táboru, pronájem prostorů (tělocvična, šatny, wc), strava, vybavení spolku a další služby.

1.7         Cena příměstského táboru nezahrnuje úrazové pojištění účastníků. Doporučujeme pro tento účel sjednat pojištění vlastní.

1.8         V případě vládních opatření, karantény či opatření vyhlášeného hygienickou stanicí v průběhu konání příměstského tábora pro danou školu platí následující finanční kompenzace:

1.9         Finanční kompenzace – vrácená částka bude vypočtena s ohledem na počet již uplynulých táborových dní a dní, které by zbývali k dokončení tábora. (např. 698,- Kč = 1 den, pokud by tedy zbývali 2 táborové dny => 2*698 = výsledná částka bude klientovi vrácena)

1.10     V případě, že je do karantény umístěn pouze jednotlivý účastník a nikoli celá škola, jde o překážky na jeho straně (bere se jako nemoc) a finanční kompenzace mu nenáleží.

1.11     Spolek si vyhrazuje právo příměstský tábor neuskutečnit, pokud se nepřihlásí dostatečný počet zájemců.

1.12     Podmínkou přijetí dítěte na příměstský tábor je potvrzení zákonného zástupce, že dítě je zdravotně způsobilé a jeho psychický i fyzický zdravotní stav mu nijak nebrání pohybovat se v dětském kolektivu. Odesláním elektronické přihlášky a taktéž zaplacením kurzovného stvrzujete, že dítě, které bude navštěvovat příměstský tábor našeho spolku, je po fyzické a psychické stránce zdrávo a doposud u něj proběhla všechna předepsaná očkování. V případě jakéhokoliv zdravotního omezení je zákonný zástupce povinen uvést stav dítěte v elektronické přihlášce a následně osobně nebo telefonicky informovat instruktora.

1.13     Zákonný zástupce dítěte se zavazuje o poskytnutí informací v případě, že se zdravotní komplikace dítěte vyskytnou v průběhu pořádání příměstského tábora. Spolek učiní veškeré úsilí, aby se dítě se zdravotním omezením mohlo příměstského tábora účastnit, avšak pokud zdravotní stav zabrání účasti, má spolek možnost účast dítěte na příměstském táboru odmítnout.

 

2          STORNO PODMÍNKY, ODHLÁŠENÍ (VÝPOVĚĎ Z KURZU), ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.1         Pokud se účastník rozhodne dále příměstský tábor nenavštěvovat po 1 dnu, nemá nárok na vrácení uhrazené částky. Vrácení peněz je možné pouze tehdy, pokud za sebe účastník najde náhradu.

2.2         V případě nezájmu o příměstský tábor, kdy je dítě již přihlášeno a doposud neproběhl jediný den, musí zákonný zástupce dítě odhlásit minimálně 15 dní před jejím započetím. Pokud klient odhlásí své dítě včas (tj. více než 15 dnů před začátkem příměstského tábora), spolek klientovi vrátí uhrazenou částku za příměstský tábor v plné výši. Pokud však klient odhlásí své dítě méně než 15 dnů před začátkem tábora, je povinen uhradit STORNO poplatek, který činí 50% z ceny.

2.3         Žádost o odhlášení (výpověď) z příměstského tábora posílá klient e-mailem na adresu info@parkourschool.cz. Odhlášení je platné pouze tehdy, potvrdí-li jej provozovatel písemně. Odhlášení jinou formou (telefonicky nebo prostřednictvím lektora) není možné.

2.4         Spolek může od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit, jestliže je klient v prodlení s úhradou ceny za služby. Rovněž může spolek od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit v případě porušení odstavců 5.6 a 5.7 z čl. 5 těchto všeobecných obchodních podmínek. Spolku v případě odstoupení od smlouvy nezaniká případné právo na náhradu škody.

2.5         Klient je oprávněn odstoupit od přihlášky na příměstský tábor bez uvedení důvodu, pokud písemné odstoupení od přihlášky doručí spolku nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy.

3          OMLUVY A NÁHRADY

3.1         Správce nenese odpovědnost za zameškané táborové dny účastníka příměstského táboru.

3.2         Zpětné omlouvání zameškaných dnů není možné z žádných důvodů, neomluvené absence propadají a nevzniká za ně nárok na náhradu.

3.3         Za zameškané táborové dny nevzniká finanční kompenzace.

 

4          ORGANIZACE SLUŽEB

4.1         Příměstský tábor a jednotlivé dny probíhají bez přítomnosti zákonných zástupců.

4.2         Minimální počet účastníků, potřebný k otevření příměstského tábora, je 20. Maximální počet dětí, které se účastní příměstského táboru je 50. Délka příměstského tábora je 5 po sobě navazujících dní. Příměstský tábor probíhá každá uvedený den od 8:00 do 16:00.

4.3         Spolek si vyhrazuje nárok na mimořádné zrušení táborového dne z důvodu nečekaných událostí (nemoc lektorů, překážky na straně pronajímatele prostor, vyšší moc atd.). Taková situace bude nahrazena nebo kompenzována (poukazem k náhradnímu termínu tábora nebo náhradní lekci. Nesouhlasí si klient s vystavením poukazu, může zažádat o poměrnou finanční kompenzaci). Informace, o změnách obdrží zákonný zástupce prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailu.

4.4         Na místo srazu v prostorách, ve kterých probíhá příměstský tábor, je nutné dostavit se s dostatečným předstihem – dle instrukcí v e-mailu.

4.5         Pokud dítě nemá souhlas se samostatným odchodem, je nutné jej ihned po skončení táborového dne vyzvednout na místě k tomu určeném.

4.6         V případě, že si dítě nikdo nevyzvedne a nebude ani k zastižení na kontaktním telefonu, lektor po 30 minutách od ukončení táborového dne kontaktuje Policii ČR.

4.7         Pokud dítě odchází domů samo, je třeba písemný souhlas zákonného zástupce, který si vedoucí táboru zakládá na celou dobu konání tábora.

4.8         S sebou na příměstský tábor si každý přinese láhev na pití (doporučujeme označit láhev jménem), cvičební úbor a vhodnou obuv. Spolek nedoporučuje s sebou nosit jakékoliv cennosti a neodpovídá za případnou ztrátu cenných věcí, které si s sebou účastníci přinesou. V prostorách, kde probíhá příměstský tábor, se nenachází vhodné odkládací místo na cennosti.

5          BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA

5.1         Spolek přebírá odpovědnost za dítě účastnící se příměstského tábora pouze po dobu trvání příměstského tábora. Zákonný zástupce upřesní předem osoby, kterým může lektor dítě po daném táborovém dni vydat.

5.2         Spolek vynaloží veškeré úsilí a příjme maximální bezpečností opatření pro bezpečnost dětí na příměstském táboru.

5.3         Spolek upozorňuje, že i přes vynaložení veškerého úsilí a přijetí bezpečnostních opatření nemůže při sportovních aktivitách zcela vyloučit riziko potencionálního úrazu dítěte.

5.4         Příměstského tábora se mohou účastnit pouze zdravé děti. Pokud by dítě vykazovalo před zahájením táborového dne zjevné známky onemocnění, je spolek oprávněn zrušit dítěti účast na daném táborovém dni. Pokud dojde k této situaci u dítěte, které na kroužek dochází samostatně, spolek informuje zákonného zástupce telefonicky.

5.5         Do prostor, ve kterých probíhá příměstský tábor, je zakázáno vnášet předměty ze skla, ostré předměty a potraviny.

5.6         Do prostor, ve kterých probíhá příměstský tábor, je přísně zakázáno vnášet alkoholické nápoje, drogy a jiné toxické a omamné látky. V případě zjištění o vnesení alkoholických nápojů, drog nebo jiných toxických a omamných látek spolek obeznámí příslušné správní orgány a je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od smlouvy s účastníkem, jenž tyto látky do prostor zanesl, přičemž takovému účastníku nenáleží nárok na vrácení doposud zaplacené finanční částky za účast na příměstském táboru. Tím není dotčena případná náhrada škody spolku za dané jednání.

5.7         V případě, že bude některý z účastníků na příměstském táboru shledán pod vlivem alkoholických nápojů, drog či jiných toxických a omamných látek, postupuje spolek analogicky s odst. 5.4 těchto všeobecných obchodních podmínek.

6          OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1         Zákonný zástupce uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů svých a dítěte, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zpracování údajů jsou přístupny k seznámení na webových stránkách spolku www.parkourschool.cz/gdpr. Zákonný zástupce se zavazuje poskytnout pravdivé údaje o dítěti navštěvující příměstský tábor a je povinen jakékoliv změny v této oblasti nahlásit.

6.2         Zákonný zástupce podáním přihlášky souhlasí se zveřejněním fotografií dítěte pocházející z účasti na příměstském táboru na internetu a v propagačních materiálech spolku.

6.3         Nesouhlasí-li zákonný zástupce se zveřejněním fotografií dítěte dle odst. 7.2, podá svůj nesouhlas písemně prostřednictvím e-mailu na adresu info@parkourschool.cz.

 

7          ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

7.1         Obchodní podmínky se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7.2         Obchodní podmínky jsou volně dostupné na webových stránkách spolku www.parkourschool.cz případně budou klientovi poskytnuty na základě písemné žádosti.

7.3         Ustanovení obchodních podmínek tvoří nedílnou součást přihlášky na příměstský tábor.

7.4         Znění obchodních podmínek může být změněno či doplněno. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti předchozích obchodních podmínek. Klient bude vždy vyrozuměn o změně obchodních podmínek.

7.5         Pakliže by se znění některého z ustanovení obchodních podmínek ukázalo jako neplatné nebo zdánlivé, nemá toto ustanovení vliv na neplatnost nebo neúčinnost zbylých ustanovení.

TÁBOROVÝ ŘÁD

 1. Respektujeme pokyny vedoucího a zúčastňujeme se celého programu (výjimka pouze při zranění). Bez svolení lektora se nevzdálím z určeného prostoru, a to ani do nejbližšího okolí. Vedoucí odpovídají za mou bezpečnost. Obrátím se na vedoucího s plnou důvěrou, pokud budu potřebovat rady nebo jakoukoliv pomoc.

 2. Zraním-li se, nebo cítím-li nevolnost oznámím to ihned svému vedoucímu.

 3. Na táboře mluvíme slušně a nepoužíváme vulgární výrazy a nadávky.

 4. Vyhneme se všem sporům, hádkám a naschválům ostatních účastníků. Při jakémkoli náznaku těchto skutečností neprodleně informuji přítomného vedoucího.

 5. Bezpečnost je na prvním místě, proto nepřeceňuji své schopnosti a vyhýbám se aktivitám, které jsou pro mě rizikové.

 6. Používání mobilního telefonu, tabletu či jiné elektroniky je povoleno jen v případě souhlasu vedoucího (např. natáčení svého vlastního skoku).

 7. Za případnou ztrátu cenností účastníků tábora neodpovídá žádný vedoucí na táboře. Cennosti si lze uschovat u jakéhokoliv vedoucího.

 8. Pokud k poškození jakéhokoliv předmětu či majetku, mám povinnost to bezodkladně nahlásit svému či jinému vedoucímu.

 9. Před vstupem do tělocvičny se vždy přezujeme do sálové obuvy.

 10. Jídlo a pití budeme konzumovat, pouze ve vyhrazených prostorech.

 11. Odpadky házíme jen do odpadkových košů a v šatně udržujeme pořádek.

 12. Při venkovních aktivitách nosíme obuv na ven, pokrývku hlavy a v blízkosti máme svou láhev s pitím.

 13. O odchodu na WC informuji svého oddílového nebo jiného vedoucího.

 14. Udržujeme v celém táborovém areálu pořádek, chováme se slušně a používané nářadí a náčiní po sobě vždy uklidíme.

 15. Jsem si vědom zákazu kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných látek a tento zákaz dodržuji.

 16. V prostorách, kde se příměstský tábor koná je přísně zakázáno používat zapálené svíčky, ani žádný jiný otevřený oheň.

 17. Při pobytu v přírodě, a proto nebudu porážet stromy, lámat větve a budu chránit ostatní přírodu.

 18. Trénuji pouze v době určené pro trénink a vždy pod dohledem vedoucího. Skákání bez přítomnosti vedoucího se bere jako hrubé porušení řádu příměstského tábora.

 19. S sebou si na příměstský tábor nenosím žádné ostré předměty (nůž, nůžky atd.)

 20. Z nedodržen í a svévolné porušování řádu příměstského tábora organizovaného spolkem Parkour SCHOOL, z.s. může být účastník potrestán napomenutím nebo podmíněným vyloučení, Účastník pro soustavné porušování tohoto řádu může být z příměstského tábory vyloučen a poslán domů bez finanční náhrady zbytku pobytu. V takovém případě je zákonný zástupce, po dohodě s hlavním vedoucím campu, povinen účastníka v dohodnutém termínu odvézt.

 

S řádem příměstského tábora organizovaného spolkem Parkour SCHOOL, z.s. vedoucí tábora seznámil účastníky při nástupu na tábor.

Platnost a účinnost

Tyto informace jsou platné a účinné od 1.1.2022.

bottom of page