top of page

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ LEKCE

Parkourová škola - Parkour SCHOOL, z.s.

1          PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.1          Podmínkou k účasti dítěte na soukromé lekci je odeslání přihlášky, kterou klient nalezne na webových stránkách spolku Parkour SCHOOL, z.s.. Odesláním přihlášky klient souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

1.2         Obchodní podmínky jsou pro klienta závazné odesláním přihlášky.

1.3         Uhradit soukromou lekci lze v hotovosti na místě. Částku stačí uhradit ihned po skončení lekce.

1.4         Ceník za soukromou lekci klient naleznete na webových stránkách Parkour SCHOOl, z.s., www.parkourschool.cz

1.5         Cena za soukromou lekci zahrnuje: pronájem prostorů (tělocvična, šatny, wc), trenér, vybavení spolku a další služby.

1.6         Cena za soukromou lekci nezahrnuje úrazové pojištění účastníků. Doporučujeme pro tento účel sjednat pojištění vlastní.

1.7     V případě vládních opatření, karantény či opatření vyhlášeného hygienickou stanicí v průběhu konání soukromé lekce pro danou školu platí následující finanční kompenzace:

1.8     Finanční kompenzace – vrácená částka bude vrácena v plné výši, pokud z výše zmíněných důvodu k soukromé lekci nedojde.

1.9     Podmínkou přijetí dítěte na soukromou lekci je potvrzení zákonného zástupce, že dítě je zdravotně způsobilé a jeho psychický i fyzický zdravotní stav mu nijak nebrání pohybovat se v dětském kolektivu. Odesláním elektronické přihlášky a taktéž zaplacením kurzovného stvrzujete, že dítě, které bude navštěvovat kurz našeho spolku, je po fyzické a psychické stránce zdrávo a doposud u něj proběhla všechna předepsaná očkování. V případě jakéhokoliv zdravotního omezení je zákonný zástupce povinen uvést stav dítěte v elektronické přihlášce a následně osobně nebo telefonicky informovat instruktora.

1.10     Zákonný zástupce dítěte se zavazuje o poskytnutí informací v případě, že se zdravotní komplikace dítěte vyskytnou v průběhu pořádání soukromé lekce. Spolek učiní veškeré úsilí, aby se dítě se zdravotním omezením mohlo soukromé lekce účastnit, avšak pokud zdravotní stav zabrání účasti, má spolek možnost účast dítěte na soukromé lekci odmítnout.

 

2          STORNO PODMÍNKY, ODHLÁŠENÍ (VÝPOVĚĎ Z KURZU), ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

2.1         Pokud se klient rozhodne soukromé lekce nezúčastnit a nesdělí tuto informaci spolku alespoň 24 hodin před začátkem soukromé lekce, je klient povinen uhradit částku za nájem tělocvičny. Pokud za sebe účastník najde náhradu či soukromou lekci zruší dříve než 24 hodin před začátkem soukromé lekce, je tímto zbaven povinnosti platby.

2.2         Žádost o odhlášení (výpověď) z plánované soukromé lekce posílá klient e-mailem na adresu info@parkourschool.cz.

2.3         Spolek může od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit, jestliže je klient v prodlení s úhradou ceny za služby. Rovněž může spolek od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit v případě porušení odstavců 5.6 a 5.7 z čl. 5 těchto všeobecných obchodních podmínek. Spolku v případě odstoupení od smlouvy nezaniká případné právo na náhradu škody.

3          OMLUVY A NÁHRADY

 

3.1         Zpětné omlouvání zameškaných soukromých lekcí klientem není možné z žádných důvodů, neomluvené absence propadají a nevzniká za ně nárok na náhradu.

3.2         Za zameškanou soukromou lekci nevzniká finanční kompenzace.

4          ORGANIZACE SLUŽEB

4.1         Soukromá lekce probíhá bez přítomnosti zákonných zástupců.

4.2         Minimální počet účastníků, potřebný k organizaci soukromé lekce, je 1. Maximální počet dětí v kurzu je 6. Délka soukromé lekce je 1 až 2 hodiny a probíhá v termínu předem určeném v registračním formuláři, termín však může být upřesněn po telefonické domluvě.

4.3         Spolek si vyhrazuje nárok na mimořádné zrušení soukromé lekce z důvodu nečekaných událostí (nemoc lektorů, překážky na straně pronajímatele prostor, vyšší moc atd.). Taková situace bude nahrazena nebo kompenzována (poukazem k náhradnímu termínu soukromé lekce. Nesouhlasí si klient s vystavením poukazu, může zažádat o poměrnou finanční kompenzaci). Informace, o změnách obdrží zákonný zástupce prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailu.

4.4         Na místo srazu v prostorách, ve kterých probíhá soukromá lekce, je nutné dostavit se s dostatečným předstihem – dle instrukcí v e-mailu.

4.5         Pokud dítě nemá souhlas se samostatným odchodem, je nutné jej ihned po skončení soukromé lekce vyzvednout na místě k tomu určeném.

4.6         V případě, že si dítě nikdo nevyzvedne a nebude ani k zastižení na kontaktním telefonu, lektor po 30 minutách od ukončení soukromé lekce kontaktuje instruktor Policii ČR.

4.7         Pokud dítě odchází domů samo, je třeba písemný souhlas zákonného zástupce.

4.8         S sebou na soukromou lekci si každý přinese láhev na pití (doporučujeme označit láhev jménem), cvičební úbor a vhodnou obuv. Spolek nedoporučuje s sebou nosit jakékoliv cennosti a neodpovídá za případnou ztrátu cenných věcí, které si s sebou účastníci přinesou. V prostorách, kde probíhají lekce, se nenachází vhodné odkládací místo na cennosti.

5          BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA

5.1         Spolek přebírá odpovědnost za dítě účastnící se soukromé lekce pouze po dobu trvání lekce. Zákonný zástupce upřesní předem osoby, kterým může lektor dítě po lekci vydat.

5.2         Spolek vynaloží veškeré úsilí a příjme maximální bezpečnostní opatření pro bezpečnost dětí na soukromé lekci.

5.3         Spolek upozorňuje, že i přes vynaložení veškerého úsilí a přijetí bezpečnostních opatření nemůže při sportovních aktivitách zcela vyloučit riziko potencionálního úrazu dítěte.

5.4         Soukromé lekce se mohou účastnit pouze zdravé děti. Pokud by dítě vykazovalo před zahájením soukromé lekce zjevné známky onemocnění, je spolek oprávněn zrušit dítěti účast na soukromé lekci. Pokud dojde k této situaci u dítěte, které na lekci dochází samostatně, spolek informuje zákonného zástupce telefonicky.

5.5         Do prostor, ve kterých probíhá soukromá lekce, je zakázáno vnášet předměty ze skla, ostré předměty a potraviny.

5.6         Do prostor, ve kterých probíhá soukromá lekce, je přísně zakázáno vnášet alkoholické nápoje, drogy a jiné toxické a omamné látky. V případě zjištění o vnesení alkoholických nápojů, drog nebo jiných toxických a omamných látek spolek obeznámí příslušné správní orgány a je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od smlouvy s účastníkem, jenž tyto látky do prostor zanesl, přičemž takovému účastníku nenáleží nárok na vrácení doposud zaplacené finanční částky za účast na soukromé lekci. Tím není dotčena případná náhrada škody spolku za dané jednání.

5.7         V případě, že bude některý z účastníků na soukromé lekci shledán pod vlivem alkoholických nápojů, drog či jiných toxických a omamných látek, postupuje spolek analogicky s odst. 5.4 těchto všeobecných obchodních podmínek.

6          OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1         Zákonný zástupce uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů svých a dítěte, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zpracování údajů jsou přístupny k seznámení na webových stránkách spolku www.parkourschool.cz/gdpr. Zákonný zástupce se zavazuje poskytnout pravdivé údaje o dítěti navštěvující jednotlivé kurzy a je povinen jakékoliv změny v této oblasti nahlásit.

6.2         Zákonný zástupce podáním přihlášky souhlasí se zveřejněním fotografií dítěte ze soukromé lekce na internetu a v propagačních materiálech spolku.

6.3         Nesouhlasí-li zákonný zástupce se zveřejněním fotografií dítěte dle odst. 7.2, podá svůj nesouhlas písemně prostřednictvím e-mailu na adresu info@parkourschool.cz.

7          ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

7.1         Obchodní podmínky se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7.2         Obchodní podmínky jsou volně dostupné na webových stránkách spolku www.parkourschool.cz případně budou klientovi poskytnuty na základě písemné žádosti.

7.3         Ustanovení obchodních podmínek tvoří nedílnou součást přihlášky na soukromou lekci.

7.4         Znění obchodních podmínek může být změněno či doplněno. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti předchozích obchodních podmínek. Klient bude vždy vyrozuměn o změně obchodních podmínek.

7.5         Pakliže by se znění některého z ustanovení obchodních podmínek ukázalo jako neplatné nebo zdánlivé, nemá toto ustanovení vliv na neplatnost nebo neúčinnost zbylých ustanovení.

bottom of page